FILM FOR SOCIAL CHANGE: Call for Applications
EVENT DATE: 02/25/2019
EVENT LOCATION: American Corner Skopje

Cultural and creative expression can affect deep and lasting social change. Through film as a form of art, we can challenge many of our society's rooted problems; we can spark new ideas, start important discussions, inspire people and call for action. 

The U.S. Embassy Skopje and American Corner Skopje invite young people aged 16 - 22 to apply for the “Film for Social Change” Program, to learn and to create a short film or a video message under the mentorship of experienced local and visiting professionals from the USA!

 The selected participants will work with instructors to:

 • choose a topic for their film, reflecting a social problem they or people in their communities are facing;
 • develop their idea into a script;
 • learn recording techniques, camera shots, proper planning and storyboarding;
 • edit the footage.

The instructors will provide ongoing support and mentorship to the project team members and the completed films/videos will be presented to the community at a public event.

 IMPORTANT!

As part of the program, the participants will also have the chance to meet and get feedback on their work by rewarded documentary producers from the USA, affiliated with American Film Showcase, a program sponsored by the U.S. State Department.

TO APPLY for the program, please fill in this brief FORM till March 6th.

For more information, please contact AC staff at: acskopje@yahoo.com, or 02 3 120 020 and 075441713.

 ********

Уметничкото и креативно изразување можат да остварат длабока и трајна општествена промена. Преку филмот како форма на ументост можеме да предизвикаме многу од вкоренетите проблеми на нашето општество; можеме да заискриме нови идеи, да започнеме значајни дискусии, да инспирираме луѓе и да повикаме на акција.

Амбасадата на САД во Скопје и Американското катче во Скопје ги покануваат младите на возраст од 16 до 22 години да се пријават за програмата “Филм за подобро општество”, за да научат и за да креираат краток филм или видео порака под менторство на искусни домашни и визитинг-професионалци од САД.

Избраните учесници ќе соработуваат со инструкторите на:

 • Избирање тема за нивниот филм, која разработува општествен проблем со кој тие или луѓето во нивното опкружување се соочуваат;
 • Развивање на нивната идеја во сценарио
 • Учење на техники на снимање, кадри и креирање на книга на снимање;
 • Едитирање/монтирање на снимениот материјал

 Инструкторите ќе им пружат континуирана поддршка и менторство на членовите на проектниот тим, а завршените филмови/видеа ќе бидат презентирани на јавен настан.

 ВАЖНО:

Во склоп на програмата, учесниците ќе имаат можност да запознаат и да добијат мислење за тоа што го имаат сработено од страна на реномирани документаристи од САД, преку програмата American Film Showcase, спонзорирана од Стејт департментот.

Пријавете се со пополнување на следниот ФОРМУЛАР до 6 март, 2019.

За повеќе информации обратете се во Американско катче Скопје, на acskopje@yahoo.com и телефон 02 3 120 020 и 075441713.

 **********

Shprehja artistike dhe kreative mund të ndikojë në ndryshime të thella dhe të përhershme në shoqëri. Nëpërmjet filmit si formë e artit mund të sfidojmë shumë nga problemet e rrënjosura të shoqërisë sonë; mund të nxisim ide të reja, të fillojmë diskutime të rëndësishme, ti frymëzojmë njerëzit dhe të bëjmë thirrje për veprim.       

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Këndi Amerikan Shkup i fton të rrinjtë e moshës 16-22 vjeçare të aplikojnë në programin “Film për një shoqeri më të mirë”, për të mësuar dhe për të krijuar film të shkurtër ose video mesazh nën mentorimin e profesionistëve të vendit dhe të vizitorëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

 Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të bashkëpunojnë me instruktorët në:

 • Zgjidhjen e temës për filmin e tyre, duke reflektuar një problem social
  me të cilën ballafaqohen ata ose njerëzit në komunitetet e tyre;
 • zhvillimin e idesë së tyre në një skenar.
 • mësimin e teknikave dhe kornizave të xhirimit, si dhe krijimin e
  librit të xhirimit;
 • redaktimin / montimin e materialit të xhiruar.

 Antarëve të ekipit të projektit, instuktorët do u ofrojnë mbështetje dhe mentorim të vazhdueshëm, ndërsa  filmat- videot e përfunduara do prezantohen në një ngjarje publike.

 E RËNDËSISHME:

Si pjesë e programit, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njohtohen dhe të marrin mendim për punën e tyre nga ana e producentëve dokumentarë nga SHBA-të, nëpërmjet programit American Film Shoëcase, një program i sponzoruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit.  

PËR APLIKIM, plotësoni FORMULARIN e mëposhtëm deri më 6 mars, 2019. 

Për më shumë informacione kontaktoni Këndin Amerikan në Shkup, në numrin e telefonit 02 3 120 020 dhe 075441713, ose email acskopje@yahoo.com.

April 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
RECENT NEWS
NEWS DATE: 06/01/2017
...
read more »